קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

ריקוד הבריאה

The Dance of the Creation

"מעשה ברבי ישראל בעל שם טוב, שנסע בדרך עם תלמידיו והיה משוחח עימהם ביראת שמיים ובעבודת הבורא. עברו ליד אילן. ירד הבעל שם טוב מן העגלה והתייצב ליד האילן. היה עומד ומתפלל בכוונה עצומה. לאחר מכן ציווה על תלמידו לייב בן שרה להדליק נר בתוך החור שבעץ. היה הנר דולק והבעל שם טוב עומד לידו ולוחש תפילה בדחילו ורחימו, עד שנסתיימה דליקתו. אותה שעה תלה הבעל שם טוב עיניו במרום וקרא בקול מלא שמחה: "תודה לך ה' יתברך! תודה ה' שהתבטלה הגזרה!"

הבעל שם טוב ותלמידיו יצאו במחול נלהב לאור הירח ובפיהם הזמר: "ישועות ונחמות לאחינו בני ישראל! ישועות ונחמות"

(מתוך הספר מעשה ברבי ישראל בעל שם טוב, שמחה רז)

It is told that the Baal Shem Tov was once traveling with his students and speaking to them about the fear of Heaven and the work of the Creator when they passed by a tree. The Baal Shem Tov descended from the wagon and stood next to the tree, standing and praying with great intent. He then commanded his disciple, Leib Ben Sarah, to light a candle in the hole in the tree. The candle was lit and the Baal Shem Tov stood next to it, whispering a prayer in awe and intensitty until his fire was extingished, and at that moment the Baal Shem Tov looked up to the Heavens and cried in a joyful voice: "Thank you, the Almighty!"
The Baal Shem Tov and his disciples went out dancing enthusiastically in the moonlight and said: "Salvations and consolation to our fellow Israelites! Salvations and Consolations"

(from the story of Rabbi Israel Baal Shem Tov, Simcha Raz)

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן