קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

קונה שמים וארץ

Owner of Heaven and Earth

הפיוט נשמת כל חי מדגיש את גדלות השם יתברך בכל חלל העולמות והכוכבים, מן העולם ועד העולם, הנותן ומשפיע לכל, מגדול (ספירת עולמות וכוכבים, הררי עולם ותהום רבה) עד קטן (כל אחד מאתנו, ועד הפחותים שביצירה), ואין אפשרות לנוצר לצאת ידי חובתו להבחין, להספיק ולהודות על כל הטוב.

יצירת נשמת זו היא תמונת חלל העולם וכוכבים עד אין סוף על זכוכית, בשילוב הקטעים המסכמים את רעיון פיוט נשמת, עשויים מחומרים מגוף כדור הארץ, שילוב של רוחניות וכח אין-סוף מעל, עם עומק הארציות, שיחדיו מדגישים את "קונה שמים וארץ".

The prayer "Noshmas Kol Chai" emphasizes the greatness of the Creator in all of space and stars in this existence, giving and influencing all, from great stars (worlds, planets and galaxys) to small (each of us, and even the smallest of creation). And we are not able to discern, suffice and thank for all the good.

This creation is an image of the world and endless stars on glass, combining the passages that summarize the idea of this Prayer, made of materials from the earth body, a combination of spirituality and infinite power above, with the depth of earthliness, which together emphasize "Owner of heaven and earth".

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן