קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

"עת לטעת… עת ללדת" - התחלתא דגאולה

“A time to plant … a time to give birth” - The beggining of Redemption

רציתי לקשור ביצירה שלי את תחילת הגאולה של עם ישראל בארצו.
בנבואת יחזקאל , כתוב: "ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא (לו, ח)".
"אמר ר' אבא (סנהדרין צח, א) אין לך קץ מגולה מזה. ופירש רש"י: כשתתן ארץ ישראל פריה בעין יפה אז יקרב הקץ ואין לך קץ מגולה יותר" – הכוונה שכאשר הארץ תתן את פירותיה היפים זה יהיה סימן של גאולה.
בנוסף בפירוש של המלבי"ם על המילה "קרבו"- הוא מציין שזה דומה לאישה המצפה ללידתה.
בעצם גאולת ישראל קשורה גם ללידה, הלידה של עם ישראל בארצו אחרי 2000 שנות גלות.
מעניין לראות שהציווי הראשון שישראל קיבלו כשנכנסים לארץ, הוא לנטוע "כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל" (ויקרא יט, ב). כך שהקשר בין נטיעה לעם ישראל וארץ ישראל מאוד ברור.
החיטים (שהם חלק מ7 המנים שנתברכה א"י) הגדולות מבטאות את השפע, שהוא סימן מובהק של הגאולה. ומבטאות
את הקשר הקיים כמו לידה – בין גאולת ישראל לחזרתו לארץ ישראל… "אתחלתא דגאולה".

In my work I wanted to express the connection between the beginning of the redemption of Am Israel and their land.
In the prophecy of Yechezkel it is written:
"ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא"- And you, the mountains of Israel, will produce your branches, and you will bear your fruit for My people Israel because they are about to come."
" Rav Abba (Sanhedrin 98A) interpreted: "You have no explicit revealed end (to the Galus) than this" and Rashi explains that when the land of Israel gives its beautiful fruits, it will be a sign of redemption to the people.
In addition, the Malbim interprets the word "Kervu" of the Passuk to mean something that it is similar to a woman expecting her birth.
In fact, the redemption of Israel is also related to the act of birth – the birth of the people of Israel in their land after 2000 years of exile.
It is also interesting to note that the first commandment that Am Israel received when they entered the land was to plant "for you shall come into the land and plant every edible tree" (Vaikra 19: 2). So the connection between planting and the people of Israel and the Land of Israel is very clear.
The wheat (which is one of the Shivas Haminim) expresses the abundance, which is a clear sign of redemption.
and the existing connection between the redemption of Israel and its return to the Land of Israel … "Itchalta D`Geula".

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן