קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

עת לזרוע ועת לקצור

A time to plant and a time to uproot

היצירה היא ציטוט כפול, של יצירתו של ואן גוך משנת 1888
המצטט את יצירתו של מילה משנת 1850, של הזורע בשדה.
בחרתי לצייר את מחצית היצירה בצבעים חזקים על מנת לבטא את האנרגיה והחיות המצויים בתהליך הזריעה, בעוד שהצד השני הושאר בעיפרון בלבד, על מנת לבטא כי ההשתדלות נתונה בידינו, והתוצאה היא מעבר להשגה.
השמש הינה דומיננטית וממלאת את כל השמים – בצד הצבעוני היא מהווה מטפורה לאנרגיה של פריחה, ובצד השני היא מקבלת דימוי של עישון עין הפקוחה על כל פרט במציאות.

This work is a double quote: of Van Gogh's work from 1888 that quotes the work of Millet from 1850, of the sower in the field. I chose to paint half of the piece in strong colors in order to express the energy and liveliness that are in the process of planting, while the other side was left with only pencil, in order to express that the effort and hishtadlus are in our hands, and the result is beyond our achievement. The sun is dominant and fills the whole sky – on the colorful side it is a represents the energy of blossoming, and on the other side it gives an image of the eye pupil that watches and monitors every detail in reality.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן