קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

נזר הבריאה

The Crown of Creation

במשנה סנהדרין נכתב "בשבילי נברא העולם".
פסוק זה מבטא את הרעיון שכל העולם נברא עבור כל אחד ואחד מעם ישראל.

ציירתי כאן עולם, אשר אם נתבונן בו לעומק נבחין כי במקום היבשות המוכרות, מצויירות כאן מטפורות יהודיות, שנוגעות לחייו של כל יהודי, ותפקידו לחפש אותם בתוך ההסתר של העולם.

למשל, ניתן לראות כאן יבשת בצורת יונה, יש גם ספר תורה, רמז לנרות שבת עם המשמעות של "שמור וזכור", יש רמז ללבוש יהודי ושטריימל, ארץ ישראל, סידור תפילות, לוחות הברית, לולב ואתרוג, ואפילו רמז לאותיות הא'-ב.

ככל שהאדם מחפש ומוצא את הרמזים ואת ההשגחה הפרטית שהוא זוכה לה, אזי העולם הופך מהעלם לגילוי.

In the Mishna Sanhedrin it is written that "for me the world was created".
This verse expresses the idea that the entire world was created for each and every one of the people of Israel.
I drew a world here, which if we look at it in depth we will see that instead of the familiar continents, Jewish metaphors are drawn here, touching the lives of every Jew, and his job is to seek them in the concealment of the world.
For example, you can see a continent in the shape of a dove, a Torah scroll, a hint of Shabbat candles, a hint of Jewish wear and Streimel, Eretz Israel, Siddur, Tablets of the Law, Lulav and Etrog.
The more the person searches for and finds the clues and the private providence that he receives, the more the world becomes from unknown and unclear place to a open Divine Providence place.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן