קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

בראשית

In the Beginning

היצירה שלי מבטאת שלושה מימדים שונים שאני מרגישה כשאני חושבת על בריאת העולם.

1 – ביצירה רואים עולם משובש, כמו שכתוב בגמרא "עליונים למטה ותחתונים למעלה".
ישנם הרבה דברים שמתרחשים בעולם הזה ובעיניים שלנו לא תמיד מובן למה. הקב"ה הוא המנהל את עולמו וישנן תשובות (לעיתים נסתרות) לכל השאלות.

2 – היצירה נראית כמו שעון חול, כי אנו נמצאים כבר בסופו של האלף השישי ולקראת הגאולה השלימה בב"א.

3 – הצירה גם יכולה להראות כמו גביע על רגל. בשבת כולנו עומדים בקידוש ומעידים שה' ברא את העולם בשישה ימים.

הפסוק אומר: "ויכולו… אשר ברא אלוקים לעשות" – למה לא כתוב "אשר ברא אלוקים ועשה"? מפני שהקב"ה נתן לנו את האפשרות והחובה להמשיך ולעשות ולשכלל את עולמו.

בחרתי לעשות את היצירה מעיתונים, כדי להזכיר לנו את המאמר "עולם נאה נתתי לפניך… תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי" (בעניין המיחזור)

My work expresses three different dimensions that I feel when I think about the creation of the world.
1 – First you see a distorted world, as it is written in the Gemara, "The ones above at the bottom and the lower ones above." There are many things that happen in this world and, in our eyes, we dont always understand the reason behund it. God is the manager of his world and there are answers (sometimes hidden) to all questions.
2 – The work looks like a hourglass, because we are already at the end of the sixth millennium and towards the Geula and final redemption.
3 – The leg can also look like a Kiddush Cup. On Shabbat we all stand in Kiddush and testify that God created the world in six days.
The verse says: "Which God created to do" – why is it not written "Which God created and did"? Because God gave us the possibility and the obligation to continue to do and perfect His world.
I chose to make my project from newspapers, to remind us of the saying: "I gave you a beautiful world … Make sure that you don`t spoil and destroy my world" (regarding recycling).

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן