קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

אין עוד מלבדו

Ein Od Milvado

הרב חיים מוולוז'ין מציין בספרו "נפש החיים" סגולה להינצל מכל צרה:
להתרכז במחשבה של "אין עוד מלבדו" ולשנן כי אין מלבד הבורא יתברך שום כח כלל, וכי כל העולמות מלאים רק אחדותו של הבורא.

כה דבריו:
"ובאמת הוא עניין גדול וסגולה נפלאה להסיר ולבטל מעליו כל דינים ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו, ולא יעשו בו רושם כלל, כשהאדם מקבל בליבו לאמר: הלא ה' הוא האלוקים האמיתי, ואין עוד מלבדו יתברך שום כוח בעולם וכל העולמות כלל, והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו, ומבטל בליבו ביטול גמור, ואינו משגיח כלל על שום כוח ורצון בעולם, ומשעבד ומדבק טוהר מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא – כן יספיק הוא יתברך בידו שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם, שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל".

הסגולה של נפש החיים, שאין אתר פנוי ממנו יתברך – זה הנושא של האחדות של ה' יתברך האחדות של הבריאה כולה, והיא המסייעת ליחיד וליחד להתחבר לאחד.

Rabbi Chaim of Volozin, wrote in his book "Nefesh HaChayim" [The Soul of Life] , that if an individual repeats, believes and internalizes that there is only one power in the world – the power of the Holy One, then no one, nowhere and nothing can harm him, and he will be saved from all troubles. That is the oneness of G-d and the unity of all creation
And this are his words: "And indeed it is a great matter and a wonderful virtue to be able to remove and nullify all laws and others desires which we cannot control, when man receives upon himself to say:
G-d is the true G-d, and there is no one else besides Him in the world and all of the worlds. Everything is full with the simple unity of Him, Blessed is He.
And he cancels in his heart complete annulment, to not oversee at all any power and desire in the world, and he enslaves the purity of his thought only to the One Above.
Then he will be blessed that all the forces and desires in the world will be abolished from him, so that nothing can work against him at all..”

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן